Renta Socjalna

Postaramy się odpowiedzieć na pytania: komu przysługuje renta socjalna, w jakiej wysokości jest to świadczenie, wreszcie jak ją uzyskać.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej [Dz. U. z 2013 r. poz. 982] mówi o tym, że organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Są też przypadki szczególne gdzie renta może być wypłacana przez inne organy emerytalno-rentowe jak choćby Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Z dniem 1 marca 2017 roku nastąpiła podwyżka świadczenia i wynosi ono 840 zł brutto.

Aby ubiegać się o rentę socjalną trzeba spełnić szereg warunków. Musi to być osoba pełnoletnia, która jest całkowicie nie zdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem osiemnastego roku życia, lub powstało w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aplikatury naukowej. Ustalenie całkowitej niezdolności do pracy oraz przewidywania okresu jej trwania orzeka lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Orzekanie dokonuje się na podstawie wytycznych określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach. Ustawa określa, że całkowita niezdolność do pracy jest wtedy gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Renta socjalna jest przyznawana osobom zamieszkującym terytorium Polski, ale i tym którzy czasowo przebywają poza krajem np. uczącym się za granicą.

Świadczenie jest przyznawane na stałe lub okresowo. Okresowa niezdolność do pracy orzekana jest na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku trwałej niezdolności do pracy, orzeka się w przypadku gdy nie ma przesłanek medycznych do odzyskania zdolności do pracy, wtedy renta jest przyznawana na okres dłuższy niż 5 lat.

By ubiegać się o rentę socjalną trzeba złożyć wniosek do ZUS. Wniosek można złożyć osobiście, lub przez przedstawiciela ustawowego np. prawny opiekun osoby niepełnosprawnej. Można też to zrobić za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, które działają za zgodą i w porozumieniu z wnioskodawcą. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej lub ustnie do odpowiedniego protokołu. Trzeba pamiętać, że wniosek należy kierować do właściwej dla nas jednostki ZUS. Określa to miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem Poczty polskiej, czy firmy kurierskiej. Wniosek można złożyć także w polskim urzędzie konsularnym.

Po udowodnieniu okoliczności prawa do świadczenia, osobę kieruję się na badania przez lekarza orzecznika ZUS lub na komisję lekarską ZUS. Takie orzeczenie jest podstawą do wydania ostatecznej decyzji w sprawie przyznania renty socjalnej. ZUS musi wydać taką decyzję w przeciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Czyli jeśli osoba spełniła wyżej wymienione warunki i jest już po badaniach lekarskich, doniosła wszystkie wymagane dokumenty, ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia. Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej ZUS.

Wyplata świadczenia jest ustalona na dzień określony w decyzji ZUS o przyznaniu renty socjalnej. Rentę może pobrać osobiście osoba uprawniona do świadczenia za pośrednictwem organu uprawnionego do dostarczenia świadczeń, np. Poczty polskiej, lub na wniosek tej osoby wypłata następuje na wskazany rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Rentę może też odebrać opiekun prawny do rąk własnych lub na jego wniosek renta może być wpłacana na rachunek bankowy. Może także wypłacić pieniądze z renty w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Opiekun faktyczny może odebrać rentę tylko do rąk własnych.

Należy niezwłocznie powiadomić ZUS o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia lub decyzji o jego zawieszeniu.

  • Gdy osoba osiągnie przychód w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej.
  • Gdy osoba przebywa w areszcie tymczasowym lub odbywa karę pozbawienia wolności.
  • Kiedy osoba nabędzie prawo do emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przyznanej przez ZUS lub KRUS.
  • Kiedy osoba nabywa prawo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.
  • Kiedy osoba nabędzie prawo do zasiłku przedemerytalnego.
  • Również po nabyciu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
  • O pobieraniu świadczenia rentowego z instytucji zagranicznej.
  • O zmianie adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego lub kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel