Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego, który znajduje się na stronie www.przelambariery.pl jest:

-------------------------

Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner

ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań

NIP: 779-218-55-61 

REGON: 380188897

Konto mBank firmowe: 76 1140 2004 0000 3502 7764 5245

Tel: 603 244 700 Mail: biuro.mbh@gmail.com  

--------------------------

Adresy mail i dane kontaktowe BOK

Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00 

zamówienia: bok@przelambariery.com.pl

zwroty: zwroty@@przelambariery.com.pl

reklamacje: reklamacja@przelambariery.com.pl 

płatności i faktury: e-faktura@przelambariery.com.pl

tel: + 48 61 307 28 28 

--------------------------

Administratorem danych jest:  

Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner

ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań

NIP: 779-218-55-61

REGON: 380188897

zwanych dalej Sprzedawcą.  

--------------------------

1. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego 603 244 700, lub e-maila biuro.mbh@gmail.com  

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów medycznych za pośrednictwem sieci Internet.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie, udostępniony jest on Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie umożliwiającej pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.  

REGULAMIN 

1. Regulamin sporządzony w języku polskimi stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

2. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

3. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona a także udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwość powołania się na niego w razie potrzeby.

4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

8. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna sprzętów medycznych, rehabilitacyjnych, ortopedycznych i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) a także ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: - zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego, - mediację, - zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, - uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.     

12. Sklep przelambariery.pl działa na zasadach dropshippingu.   

*Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

Prawa i obowiązki Klienta  

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.  

Definicje pojęć

1. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami, informujący o obowiązkach oraz prawach dwóch Stron Umowy,

2. Strona - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca. W przypadku pojęcia Strony rozumie się Kupującego i Sprzedawcę łącznie.

3. Umowa zawarta na odległość - to Umowa zawarta przez Strony na odległość przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest na odległość z wykorzystaniem dostępnych w Sklepie Kanałów Komunikacji.

4. Kanały Komunikacji - formy składania zamówień na odległość, określone w niniejszym Regulaminie.

5. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.przelambariery.pl

6. Sprzedawca:

Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner,

ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań,

NIP: 779-218-55-61,

REGON: 380188897  

7. Usługodawca:

Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner,

ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań,

NIP: 779-218-55-61,

REGON: 380188897  

8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo

9. Konsument - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca/Inny podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.

12. Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży.

!Klient po skompletowaniu Zamówienia na www.przelambariery.pl i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu.

Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

- zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

- jeżeli nie posiada Konta Klienta, wypełnienia dedykowanego formularza i podania:

- w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostarczenia produktu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);

- w przypadku Przedsiębiorców/Inny podmiot: nazwę firmy/placówki, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

13. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

14. Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

15. Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient/Przedsiębiorca/Inny podmiot potwierdza zapoznanie się z regulaminem i potwierdza go, tym samym akceptując warunki niniejszego regulaminu

16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.

18. Forma płatności - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

19. Forma dostawy - forma dostarczania zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

20. Dokument sprzedaży - faktura VAT.

21. Załączniki:

- dla Konsumenta: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, protokół reklamacji towaru oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

22. Kodeks dobrych praktyk - stosowany przez Sprzedawcę zbiór zasad postępowania przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. 

23. Informacja - znajdująca się przy zdjęciu produktu informacja o produkcie, stanowiąca charakterystykę najważniejszych określeń oraz opis produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

Zdjęcia zamieszczane na stronie www.przelambariery.pl są zdjęciami poglądowymi, wszystkie opisy oraz zdjęcia produktów pochodzą z materiałów marketingowych udostępnionych przez naszych dostawców. 

24. Koszyk - elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu ich późniejszego zakupu.

25. Miejsce wydania produktu - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod które ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez Kupującego.

26. Moment wydania produktu - moment w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

27. Adres reklamacyjny oraz Adres odstąpienia od umowy - adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji. Po ustaleniu zwrotu towaru, Sprzedawca informuje klienta na jaki adres należy odesłać zwracany towar

28. Przedmiot umowy lub Przedmiot świadczenia - wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia. W zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

29. Usługi świadczone drogą elektroniczną - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004r. - Prawo telekomunikacyjne.

30. Formularz zamówienia - znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.

31. System informatyczny - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

32. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

33. Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie internetowym.

34. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Konto Klienta

1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji koniecznym jest wypełnienie pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe, podając swoje prawdziwe dane.

3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika.

4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest o ich niezwłoczną aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.

5. Po zalogowaniu się na swoje konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji. 

6. Klient może również usunąć swoje konto.

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia Konsumentów z Polski. 

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16.   

!Zamówienie złożone w weekend tj. (sobota, niedziela) są realizowane w poniedziałek, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy (panel), e-mail: bok@przelambariery.com.pl, lub drogą telefoniczną: +48 61 307 28 28

!W przypadku zamówień telefonicznych, BOK wprowadza zamówienie do systemu sprzedaży. Na adres mail podany przez klienta jest wysyłana wiadomość potwierdzająca złożone zamówienia.  

4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku "dodaj do koszyka". Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu "Uwagi do zamówienia". Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: "Przejdź do potwierdzenia". Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk "Zamów". Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: w treści wiadomości Klient/Przedsiębiorca/Inny podmiot powinien podać: nazwę, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny), adres e-mail, numer kontaktowy, NIP ( dotyczy Przedsiębiorców/Inny podmiot) nazwy zamawianych produktów, kody produktów, liczbę produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do osoby składającej zamówienie

6. Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt. 6 powyżej jest momentem zawarciem umowy.

8. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.

9. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

12. Sprzedawca może odmówić Klientowi/Przedsiębiorcy/Inny podmiot realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony.

Zmiany w zamówieniu

1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie.

2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail bok@przelambariery.com.pl lub telefonicznie              + 48 61 307 28 28 przy czym w każdym przypadku, by uniknąć pomyłek i w trosce o bezpieczeństwo, prosi się Klienta o przesłanie zmian w zamówieniu e-mailem.

Dostępność towaru 

Towary oferowane w sklepie internetowym mają następujące statusy dostępności:

- Wysyłamy w 48h – zamówienie na ten produkt złożone w danym dniu jest wysłane od dostawcy na dzień następny, momentu złożenia zamówienia.

- Wysyłamy w 2-4 dni – zamówienie na ten produkt, może być wysłane w ciągu dwóch do czterech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

- Wysyłam do 14 dni – Sprzedawca oczekuje na dostawę towaru i prosi o kontakt w celu ustalenia możliwego terminu wysyłki do klienta.

Dostawa towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.

3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie sklepu internetowego. Jednak w takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę Kurierowi, spoczywa na Kliencie.

4. W przypadku opisanej w pkt. 3 sytuacji informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą email, na wskazany adres kontaktowy.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, najpóźniej w terminie 10 dni od zawarcia Umowy zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez Niego zamówienia.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnych zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.  

7. Sklep przelambariery.pl działa na zasadach dropshippingu.

*Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

DOSTAWA TOWARU-POLSKA

1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DPD Polska Sp. z o.o., lub General Logistic Systems, lub DHL

Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki po otrzymaniu od BOK nr listów przewozowych.

2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone. 

3. Klientom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokółu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail

4. Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić, czy:

- paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą firmową i czy taśma nie jest przerwana,

- paczka i jej zawartość nie są uszkodzone.

4. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że opakowanie jest zniszczone ( np. karton jest rozdarty, zgnieciony, folia ochronna jest porwana) lub paczka nie jest oryginalnie zapakowana ( np. taśma jest uszkodzona ), koniecznie trzeba sprawdzić zawartość.

5. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu Klient ma obowiązek spisania w obecności Kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowanie się ze Sklepem internetowym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres email sklepu: reklamacja@przelambariery.com.pl

Śledzenie przesyłki

1. W dniu wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego oraz informacją, jaki podmiot realizujący dostawę dostarczy towar. Umożliwia to sprawdzenie, gdzie aktualnie znajduje się paczka. 

Koszt dostawy

1. Dostawa gratis – Klient na terenie Polski, który złoży zamówienie za min. 300 zł brutto tj. 230 zł netto nie ponosi kosztów dostawy.

2. Koszt przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej uzależniony jest od wagi paczki oraz wybranej formy płatności i jest podawany przy składaniu zamówienia.

3. Cennik dostaw na terenie Polski dla zamówień, których wartość nie przekracza 230,00 zł netto (300 zł brutto). Waga paczki do 30 kg

Zamówienia płatne przy odbiorze / Pobranie – 14,63 zł netto (18,00 zł brutto)

Pozostałe formy płatności:  GLS - 12,99 zł netto (15,00 zł brutto)

DPD – 12,99 zł netto (15,00 zł brutto) 

4. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. Koszt dostawy może być wliczony w cenę zamawianych produktów. Klient proszony jest o wpisanie informacji o zmianie sposobu rozliczenia kosztów dostawy w uwagach podczas składania zamówienia.

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

Zwroty towarów:  

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie klienta, lub spersonalizowane NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI  – o czym każdy Klient jest informowany przez BOK.  

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny przysługuję WYŁĄCZNIE konsumentom indywidualnym!

1. Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: zwroty@przelambariery.com.pl. 

Zwracany towar Konsument proszony jest odesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę (towar jest odsyłany bezpośrednio do dostawców oraz producentów, z którymi współpracuje Sklep)  

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, które będzie wysłane do Konsumenta drogą elektroniczną lub dostępnym również na stronie sklepu lub w innej formie, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z Oświadczeniem o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres email podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta z zastrzeżeniem, że:

- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności " za pobraniem" zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Konsumenta 

- w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów.

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa powyżej tj. w pkt. 8.

10. Konsument w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w poniższych przypadkach:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- w której konsument wyraźnie żądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

- zawartej na drodze aukcji publicznej.  

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również w następujących przypadkach:

- pieluchy,

- pieluchomajtki,

- myjki niepodfoliowane,

- śliniaki,

- nieprzemakalne podkłady higieniczne,

- pieluchy anatomiczne,

- wkładki urologiczne.

- chusteczki,

- kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała,

3. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od Umowy.

4. W celu dokonania odstąpienia od Umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego droga mailową telefonicznie i poinformować o chęci zwrotu towaru na adres mail: zwroty@przelambariery.com.pl

5. Następnie należy wypełnić Formularz zwrotu i przesłać go na adres email sklepu.  

6. Paczka powinna zawierać:

- zwracane produkty,

- wypełniony "Formularz zwrotu",

- kopię faktury VAT,

- Kartę gwarancyjną ( jeśli byłą dołączona do produktu).

7. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.

Płatności

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówienia to:

Płatność przy odbiorze / za pobraniem – za zamówienie Klient płaci kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

Płatność przelewem / przedpłata (lub płatność na podstawie faktury pro-forma) – za towary Klient płaci przed realizacją zamówienia. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.

Payu – płatności internetowe i karty płatnicze – pozwala na natychmiastowe opłacenie zamówienia online. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie lub Payu, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.  

W poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności z zamówieniem należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.

3.Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski zł. 

4. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia fakturę VAT. 

5. Dane do przelewu dla płatności przelewem:  

Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner

ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań

mBank nr konta: 76 1140 2004 0000 3502 7764 5245

REKLAMACJE

Konsument 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 558 i kolejnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, - nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, - została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwie znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 5c wyłącznie w sytuacji, gdy: - udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać, - wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta, - treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: - złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, - żądać wymiany produktu na wolny od wad, - żądać usunięcia wady.

11.Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy, w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione

15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22.Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej ale może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączna.

25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy Sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

26. W przypadku dochodzenia przed Sądem, Sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi zaczyna biec od dnia odmowy przez Sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w który Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego - od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.

29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31. Adresem korespondencyjnym reklamacyjnym jest: Mobilne Biuro Handlowe Magdalena Goeldner, ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań  

32. Reklamacje nalezy zgłaszać na adres: reklamacja@przelambariery.com.pl lub telefonicznie + 48 61 307 28 28 

Adres do wysyłki reklamacji za każdym razem jest podawany przez Sprzedawcę w formie pisemnej (SMS, e-mail)

Przedsiębiorca

1. Na wszystkie oferowane przez Sklep internetowy towary Przedsiębiorcom przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bezpłatna gwarancja na oferowane przez Sklep internetowy artykuły zależy od ich producentów i dystrybutorów.

2. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na ich stronach internetowych. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora. Pośrednictwo wydłuża czas naprawy.

3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

- skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową na adres: reklamacja@przelambariery.com.pl lub telefonicznie + 48 307 28 28 w celu zgłoszenia powstałego problemu,

- wypełnić "Formularz reklamacji" (załącznik w formacie: PDF) i przesłać go na adres email sklepu.

- paczkę wysłać na adres: wskazany przez Sprzedawcę.

4. Paczka powinna zawierać:

- produkt zgłoszony do reklamacji zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu,

- wypełnić "Formularz reklamacji",

- Kopię faktury VAT,

- Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).

5. Gwarancja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sklep internetowy poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy gwarancja zostanie rozpatrzona. Może to nastąpić tylko po wydaniu opinii serwisu danej marki, stwierdzającej usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego produktu.

6. Klient jest zobowiązany wysłać towar do magazynu Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem ani takich, o których nie został uprzedzony.

7. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych.

GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale X Reklamacja - Rękojmia.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

Mobilna wersja sklepu internetowego

1. Sklep internetowy dostępny jest w wersji mobilnej na telefony komórkowe i tablety pod adresem www.przelambariery.pl

2. Klientów składających zamówienia przez mobilną stronę internetową obowiązują te same zasady, zawarte w niniejszym Regulaminie, co Klientów korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.przelambariery.pl

Prawa autorskie  

1. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.  

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.

3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

4. Zmiany obowiązujące od dnia ich publikacji na stronie Sklepu nie mają mocy wstecznej.

5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

8. W przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej miedzy Stronami, zobowiązują się do podjęcia polubownego rozwiązania sporu. Do rozpoznania ewentualnego sporu właściwe są sądy powszechne, w przypadku sporu między przedsiębiorcami właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Sprzedającego.

9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu!  

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 14/02/2019 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel